گالری شرکت

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت آزادراه تبريز - اروميه با حضور نمايندگان سهامداران شركت و گزارش نماينده سازمان حسابرسي ومديرعامل و هيئت مديره شركت از عملكرد سال ١٣٩٩و در پايان صورتهاي مالي منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ شركت به تصويب مجمع رسيد.

حضور هیات مدیره در پروژه به همراه مرحوم مهندس داودي مديركل بهره برداري و نگهداري شركت ساخت

پل میان گذر دریاچه ارومیه

آزادراه تبریز ارومیه