سالروز قيام خونين 15 خرداد گرامي باد

پانزده خرداد طليعه نهضت اسلامي، آغاز آفرينش شعور سياسي، ابتداي شكسته شدن سكوت مرگبار چندين ساله و شروع خروش امت مسلمان به رهبري روحانيت مبارز و راستين است.

1400/03/15