نقشه وضعیت دسترسی بین دو شهر تبریز و ارومیه (مسیر سبز آزادراه تبریز ارومیه پل میانگذر)