بازدید مرحوم آقای مهندس داودی مدیر کل بهره برداری و نگهداری شرکت ساخت از آزادراه

حضور هیات مدیره در پروژه به همراه مهندس داودي مديركل بهره برداري و نگهداري شركت ساخت

1399/06/15